Up

旧约精览(二):旧约专题

ot2-blue本课程内容包含十二个旧约专题,是理解整本圣经的重要基础,也是新约的真理和教义的基本素材,能帮助学员为研读新约作好准备。本课程既教导学员旧约的基本真理,也指导学员适切地把这些真理应用到今天的生活中,借此带来生命的改变。

目录                                                                                          
第一课  旧约里的神 第七课  祭师
第二课  旧约里的约 第八课  拜偶像与忠心
第三课  国度与产业 第九课  旧约里的救恩
第四课  圣洁与成圣 第十课  敬畏神
第五课  献祭与赎罪 第十一课  敬拜
第六课  节期与圣日 第十二课  弥赛亚
 
 
Go to top