Up

旧约精览(一):旧约历史一百步

ot1这个课程将旧约圣经的地理和历史融合成为一百步,一步一步带领学员畅游旧约圣经的世界,让他们感到学习和记忆旧约圣经的历史真是一件乐事。

目录                                                                                 
第一课 第1-11步 加利利海 - 波斯湾
第二课 第12-22步 四件大事- 赐福
第三课 第23-30步 去吧 - 雅各
第四课 第31-36步 12个儿子 - 做梦
第五课 第37-42步 十灾 - 会幕
第六课 第43-51步 祭司 - 飘流40年
第七课 第52-58步 死海北边 - 约书亚死了
第八课 第59-63步 恶性循环 - 拯救
第九课 第64-71步 三个国王 - 撒玛利亚和耶路撒冷
第十课 第72-80步 亚述帝国兴起 - 征服亚述
第十一课 第81-90步 南国 - 拆毁圣殿和城墙
第十二课 第91-100步 70年 - 沉默400年
 
 
Go to top